سال 2022 به خصوص برای شرکت های صادرات محور فوق العاده سخت بود . اپیدمی -19 هنوز پایانی ندارد، هزینه مواد خام مدام در حال افزایش است و حمل و نقل دریایی سر به فلک کشیده  و غیره.

اما تیم همیشه و s to the concept of " " Quality first, Never satisfied, and to Provide بetter S ervice to our جustomers’’, and had won one after another overseas order. In the first half of this year, we are aggressive and proactive. Under the strict certification of American customer, we beat many competitors and obtained 6 high-end D ouble-layer F oil W inding M achine BR/II-1100 سفارش داد، بازار آمریکا را باز کرد و ستایش یکپارچه مشتریان را به دست آورد

 

1
2
3
4

زمان ارسال: سپتامبر 23-2022