سال ازسال 2022 به ویژه برای صادرات محور بسیار دشوار بود شرکت ها تیاو اپیدمیاز COVID-19هنوز پایانی در پیش نیست، هزینه مواد خام همچنان در حال افزایش است و حمل و نقل دریایی سر به فلک کشیده است.و غیره

اما oتیم شماهمیشهپایبندسبه مفهوم''ساولیت،نهمیشه راضیو به پسوار کردنببعد ازاسخدماتبه ما سیمشتریان''، و هادبرنده شدیکی بعد ازیکدیگر سفارش خارج از کشور در نیمه اول سال جاری، ما تهاجمی و فعال هستیم. تحت گواهینامه دقیق مشتری آمریکایی، ما بسیاری از رقبا را شکست دادیم و 6 سطح بالا را به دست آوردیمDلایه بیرونیافروغنکه درورودمهنوزBR/II-1100سفارشات، بازار آمریکا را باز کرد و مورد تمجید یکپارچه مشتریان قرار گرفت.

 

1
2
3
4

زمان ارسال: سپتامبر 23-2022